دانش آموزان پژوهش محور

- -

دومین همایش دانش آموزی دبستان غیر دولتی دکتر محمد شفیعی

- -

همخوانی دانش آموزان کلاس اولی در جشن الفبا

- -

معرفی مدیران ارشد مجموعه آموزشی دکتر محمدشفیعی

- -

ششمین نمایشگاه اختراعات و ابداعات دانش آموزی

- -