اردو درس زبان به همراه دبیران و پشتیبانان جهت تمرین مکالمه با توریست ها واقع در میدان امام